Všeobecné obchodní podmínky užívání webu www.ReDress.cz

1.   Všeobecná ustanovení

1.1. Ing. Darina Muchová, sídlo Havelská 494/31, Praha 1, IČ: 64187403, na základě živnostenského oprávnění k následujícímu oboru činnosti zprostředkování obchodu a služeb je provozovatelem a vlastníkem (dále jen „Provozovatel“) webového serveru www.ReDress.cz (dále jako „Web“). 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání stanovují pravidla pro registrované uživatele Webu (viz níže) a jsou závazné jak mezi registrovanými uživateli a Provozovatelem, tak i mezi registrovanými uživateli navzájem.

1.3. Web umožňuje registrovaným uživatelům nabízet, prodávat a kupovat použité zboží. Web dále umožňuje registrovaným uživatelům vzájemnou komunikaci přes veřejnou komunikaci na uživatelských účtech. 

1.4. Registrací na Web prohlašuje uživatel, že se seznámil s obsahem těchto podmínek užívání Webu a je tak povinen je dodržovat a řídit se jimi.

 

2. Definice pojmů 

Prodávajícím: je registrovaný uživatel Webu, který na svém uživatelském účtu vytvořeném na Webu nabízí zboží k prodeji, které je v jeho výlučném soukromém vlastnictví.

Kupujícím: je registrovaný uživatel Webu, který zakoupil, nebo má zájem koupit zboží přes Web.

Registrovaným uživatelem: je registrovaný prodávající a/nebo registrovaný kupující na Webu.

Zprostředkovatelem: je Provozovatel. Zprostředkovatel prostřednictvím Webu zprostředkuje prodej Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím, kdy Zboží, které je přes Web nabízeno je ve výlučném vlastnictví Prodávajícího. Za zprostředkování prodeje Zboží si Zprostředkovatel vyúčtuje provizi a to způsobem a ve výši stanovené dále v těchto podmínkách.

Nabídkou: je všechno zboží nabízené k prodeji na Webu.

Zbožím: je výhradně nenošené nebo použité kvalitní (značkové, resp. originální) oblečení, boty a doplňky k odívání ve velmi dobrém stavu. Zboží je ve výlučném soukromém vlastnictví Prodávajícího, tzn. zboží není obchodní (tj. není v obchodním majetku Prodávajícího)

Cenou zboží: je označení ceny zboží, která byla navržena prodávajícím. Cena zboží je základem pro výpočet provize za zprostředkování prodeje pro Provozovatele. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží.


Cenou transakce: je označení ceny zboží, ze kterou si kupující zboží zakoupí  včetně nákladů na poštovné a manipulačního poplatku 

PC: je označení pro prodejní cenu nabízeného zboží v obchodě dle odhadu prodávajícího

Provize a Manipulační poplatek: provize za zprostředkování prodeje zboží, tj. 10% z ceny zboží (za uskutečněný prodej zboží) a manipulační poplatek ve výši 50,- Kč jsou účtovány prodávajícímu Provozovatelem.

Poštovným: je cena za odeslání zboží, tuto cenu si stanovuje prodávající, zboží musí být odesláno výhradně takovým způsobem, aby bylo možné sledovat jeho odeslání a přesný čas doručení

Doručovací adresou: je adresa, na kterou bude zakoupené zboží odesláno

 

3. Podmínky užívání
a registrace

3.1. Obchodní aktivity na Webu jsou veřejné a může se jich zúčastnit každá zaregistrovaná fyzická osoba starší 18ti let, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace.

3.2.
Registrovaní uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání Webu nebo na uzavírání smluv pod jménem Webu. 

3.3. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. zrušit registraci stávajícímu uživateli a to i bez udání důvodu.

3.4. Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat registrovaných uživatelů, ani nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

3.5. Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím Webu je učinění bezplatné registrace uživatele na Webu (www.ReDress.cz) a udělení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami užívání.

3.6. Uživatel se na Web zaregistruje vyplněním svých údajů v registračním formuláři.

Uživatel je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. 

3.7. Na uživatelském účtu uživatele bude zveřejněno pouze jeho jméno, či přezdívka a jeho registrační číslo, ostatní údaje nebudou zveřejněny a budou uloženy na zabezpečeném serveru. Ostatní údaje slouží pouze ke komunikaci zprostředkovatele s uživatelem (a to zejména přes email) a k zaslání zboží prodávajícím kupujícímu a nebo zpět a pro jejich komunikaci ve smyslu následujícího odstavce.

3.8. Registrovaný uživatel je povinen Provozovatele informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci osobní profil) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení a doručovací adresy.

Registrovaní uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Registrovaní uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na Webu.

3.9. Registrovaní uživatelé nejsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet. V případě, že Provozovatel zjistí, že registrovaný uživatel vlastní více uživatelských účtů, je oprávněn všechny jeho účty zrušit a znovu tomuto uživateli registraci nepovolit. 

3.10. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci uživateli, pokud již dříve porušil některá z ujednání smluvních podmínek a pozastavit uživateli registraci na dobu určitou při porušení smluvních podmínek uvedených níže v čl. 4. odst. 4.1. 

3.11. Po zaregistrování uživatel následně od Provozovatele obdrží potvrzovací email o schválení a zveřejnění jeho uživatelského účtu. V případě, že uživatelský účet nebude Provozovatelem z jakéhokoliv důvodu (i bez uvedení důvodu) schválen a zveřejněn, bude uživatel o této skutečnosti též informován prostřednictvím emailu.   

 

4. Pravidla pro umisťování a odstraňování zboží

4.1. Prodávající se zavazuje, že bude na Webu nabízet pouze použité či nenošené originální zboží. Pokud bude zboží vykazovat zjevné známky falzifikátu a prodávající nebude schopen doložit Provozovateli doklad o originalitě prodávaného zboží, má Provozovatel právo zablokovat jeho uživatelský účet na dobu určitou, případně jeho uživatelský účet odstranit z Webu.

4.2. Prodávající vystavuje zboží na Webu zcela zdarma prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny podstatné položky pro co nejpřesnější identifikaci nabízeného zboží a to dle Prodávající je povinen zboží umístit na Web do kategorii, která zboží nejlépe odpovídá.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazené zboží a jeho popis, včetně případných vad zboží, musí dostatečně informovat kupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu o vyobrazeném zboží.

Zboží bude na Redress.cz vystavenopo dobu 12 měsíců od jeho vložení, poté bude automaticky smazáno. Uživatel může zboží opětovně vložit, je však třeba zvážit, proč se neprodalo, lépe ho vyfotit, nebo snížit jeho cenu.

4.3. Prodávajícím uveřejněné zboží v prodejní části Webu musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji, které je okamžitě k dispozici. Prodávající nesmí vkládat zboží pouze na ukázku. Ke zboží nabízenému prodávajícím k prodeji musí mít prodávající výhradní vlastnické právo a musí být oprávněn se zbožím bez omezení nakládat.

4.4. Zboží vystavené prodávajícím nesmí mít žádné zjevné ani skryté vady, chyby, či závady a pokud nějaké má, je prodávající povinen na ně upozornit v popisu zboží a případně také na fotografii. Prodávající by měl také zohlednit cenu zboží, s ohledem na jeho stav. Zboží vystavené prodávajícím a/nebo jeho popis musí být v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy.

4.5. Vložením fotografií uděluje prodávající Provozovateli oprávnění a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům Webu a to za účelem popularizace Webu. Vložením fotografií na Web potvrzuje prodávající, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv, případně že získal potřebné souhlasy od dotčených osob (práva na ochranu osobnosti), k užití umísťovaného obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na Web a jeho zpřístupnění dalším uživatelům Webu a jiným osobám (tj. veřejnosti). Kvalita fotografií nesmí snižovat úroveň Webu. Provozovatel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstranit fotografii z Webu. 

4.6. Prodávající dále souhlasí s tím, aby Provozovatel postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace Webu.

4.7. Provozovatel je oprávněn vyžádat si od prodávajícího zaslání doplňujících informací ke zboží či fotografii k doplnění popisu vloženého zboží. 

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo nevystavit nebo odstranit z nabídky zboží, které kvůli své kvalitě či ceně neodpovídá kvalitě a cenám Webu a/nebo zboží, které porušuje tyto všeobecné obchodní podmínky užívání nebo zákony České republiky. 

4.9. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému, které je vystaveno déle než jeden rok od jeho zveřejnění.

 

 

5. Provize a nákup zboží

5.1. Provozovatel prodávajícímu účtuje provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje a to 10% z ceny zboží a manipulační poplatek ve výši 50,- Kč

5.2. Kupující si je vědom a vybírá zboží od prodávajících s vědomím, že Provozovatel není prodávajícím zboží a že jednotlivé zboží je ve vlastnictví prodávajících - registrovaných uživatelů Webu, od nichž si kupující zboží kupuje. 

5.3. Provozovatel za prodávané zboží žádným způsobem neodpovídá.

5.4. Kupující provede objednávku zboží tím, že označí zboží o které má zájem a klikne na políčko koupit toto zboží. Kupující bere na vědomí, že zboží mu bude zasláno až po uhrazení částky za zboží Provozovateli (viz níže). Kupující je oprávněn tímto způsobem objednat od jednoho prodávajícího vždy jen jedno zboží. V případě, že by měl kupující zájem o objednání více zboží od jednoho prodávajícího, je kupující oprávněn kontaktovat Provozovatele na email info@redress.cz a dohodnout se na způsobu řešení tohoto požadavku. 

5.5. Učiněním objednávky, tj. kliknutím kupujícího na políčko koupit toto zboží ve smyslu odst. 5.4. výše, uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu dle platných zákonů České republiky.
Kupující i prodávající berou ne vědomí, že pro účely uzavření této smlouvy se nepoužijí ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. 

5.6. Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje Provozovateli. Kupující platí cenu transakce přímo Provozovateli jako zprostředkovateli.

5.7. Prodávající výslovně zplnomocňuje Provozovatele, aby pod svým jménem a na svůj účet přijal cenu transakce, do doby, kdy kupující převezme koupené zboží a ve lhůtě do 24 hodin od jeho obdržení se rozhodne, zda si zboží ponechá, či ho vrátí. Kupující, který si na Webu zakoupí zboží (klikne na políčko koupit toto zboží), zašle cenu transakce na účet Provozovatele a to neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od zakoupení zboží na Webu (tj. po kliknutí na políčko koupit toto zboží). Provozovatel následně písemně oznámí prodávajícímu, že za objednané zboží byla zaplacena cena transakce. Kupující souhlasí s tím, že v okamžiku, kdy zaplatí cenu transakce za objednané zboží, bude jeho doručovací adresa zaslána prodávajícímu k odeslání zboží. Po obdržení platby tak budou prodávajícímu zaslány doručovací údaje kupujícího a ten obratem (bez zbytečného odkladu) odešle zboží kupujícímu. Na svém uživatelském účtu u předmětného zboží je prodávající povinen vyplnit sledovací číslo zásilky. Kupující má pak po obdržení zboží 24 hodin na jeho vyzkoušení a:  

pokud kupující do 24 hodin od obdržení zboží nezašle oznámení ve smyslu bodu b. níže, Provozovatel zašle peníze složené na jeho účtu obratem (bez zbytečného odkladu) prodávajícímu. Z částky si Provozovatel odečte provizi ve výši 10% z ceny zboží a manipulační poplatek 50,- Kč, nebo

b. pokud kupující se zbožím spokojen není, oznámí tuto skutečnost neprodleně po jeho obdržení Provozovateli emailem přes Web. Provozovatel zašle kupujícímu doručovací adresu prodávajícího a kupující zašle, na své náklady, zboží prodávajícímu zpět. Tuto skutečnost je kupující povinen prokázat Provozovateli zasláním emailu přes Web s přílohou prokazující odeslání zboží zpět prodávajícímu v předmětné lhůtě (např. podacím lístkem z pošty s datem a hodinou odeslání). Po obdržení vráceného zboží oznámí emailem tuto skutečnost prodávající Provozovateli přes Web a Provozovatel vrátí kupujícímu zpět částku, kterou za zboží zaplatil, poníženou o poštovné, které bude vráceno prodávajícímu a manipulační poplatek 50,-Kč ve prospěch Provozovatele.

5.8. Provozovatel jako zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za vady zboží, není povinen řešit reklamaci zboží a není tak odpovědný za jakýkoliv případný spor vzniklý mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel se však může pokusit přispět v případě takovéhoto sporu k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. 

5.9. V případě, že prodávající nezašle zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě, tj. do čtyřiceti osmi (48) hodin od obdržení oznámení, že cena transakce byla připsána na účet Provozovatele je Provozovatel oprávněn zrušit účet registrovaného uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky a nepovolit mu opětovnou registraci na Web. V takovém případě Provozovatel vrátí kupujícímu celou cenu transakce.

 

6. Práva a povinnosti registrovaných uživatelů

6.1.
Prodávající nesmí prodávat zboží, které není originální. Prodávající nesmí nabízet k prodeji zboží, které jakýmkoliv způsobem porušuje autorská práva.
Prodávající zároveň nesmí používat fotografie zboží, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, k jejichž užití mu nebyla udělena řádná licence nebo jichž není autorem apod.).

6.2. Prodávající nesmí duplikovat zboží - tedy nabízet stejné zboží v různých kategoriích.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost Webu.

6.3. Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání či návod k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta, zprávy pod objednávkou apod.

Prodávající nesmí jakkoliv komunikovat se zákazníky Webu o možnosti prodeje mimo Web (kamenná prodejna, odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop nebo jen informace o existenci vlastního e-shopu či kamenné prodejny, případně přímá výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes Web (např. protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

Prodávající smí komunikovat s kupujícím pouze přes veřejnou komunikaci, která slouží k dotazům na cenu zboží a/nebo upřesnění parametrů zboží. 

6.4. Prodávající nesmí nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření Web, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

Prodávající nesmí nabízet zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. 

6.5. U veřejné komunikace na uživatelské stránce u zboží je umístěna ikona pro nahlášení porušování účelu komunikace, povinností každého registrovaného uživatele je nahlásit tímto způsobem obcházení těchto pravidel Web.

6.6. Provozovatel nepřebírá povinnost registrovaným uživatelem umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení práv registrovaného uživatele k obsahu, který umístil na Web.

6.7. Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou,  umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace uživatelského jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodávající, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodávající či zboží apod.)

Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu Provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči Provozovateli.

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodávající a kupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení registrovaného uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení vnitřní poštou nebo kontaktováním Provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.


6.8. Prodávající je oprávněn využívat tzv. STATUS dovolená. Po dobu, co bude STATUS dovolená aktivní, bude zboží stále uvedeno v nabídce, ale nebude možné zboží nakupovat. 

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Registrovaný uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. 

7.2. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem Webu. Registrovaný uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  jeho údaje a to jméno a příjmení a doručovací adresa byly Provozovatelem poskytnuty kupujícím, kteří o koupi zboží prodávajícího projeví zájem a prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví kupující zájem. Dále registrovaný uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  tyto údaje byly poskytnuty Provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je Provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

7.3. Poskytnuté údaje je oprávněn registrovaný uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím Webu,  jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.


7.4. Registrovaný uživatel má právo kdykoli svůj uživatelský účet zrušit a tím dojde k odstranění jeho osobních údajů z databáze. Taková skutečnost však nemá vliv na již poskytnuté údaje třetím osobám v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

7.5. Dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., má každý registrovaný uživatel právo svůj souhlas na zpracování osobních dat bezplatně kdykoliv na emailové adrese info@redress.cz

odvolat, dále má právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv Provozovatele jako správce osobních údajů je registrovaný uživatel oprávněn obrátit se na Provozovatele.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel nenese odpovědnost za nedodržení zákonně stanovených podmínek na straně prodávajících souvisejících s oprávněním prodeje zboží na základě živnostenského listu nebo jiného oprávnění, následným zdaněním příjmů, stejně jako příjmů plynoucích z prodeje zboží na Webu.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv obsah, pokud se domnívá, že odporuje těmto všeobecným obchodním podmínkám užívání.

8.3. Pokud se registrovaný uživatel domnívá, že jsou jakkoliv porušena jeho práva, je oprávněn Provozovatele kontaktovat na email info@redress.cz.

8.4. V případě, že bude registrovaný uživatel opakovaně porušovat nebo závažným způsobem poruší tyto všeobecné obchodní podmínky užívání, vyhrazuje si Provozovatel právo zrušit jeho uživatelský účet a zablokovat mu přístup k uživatelskému účtu. Na to jej Provozovatel upozorní e-mailem či zobrazeným textem při příštím přihlášení do uživatelského účtu, takové upozornění však není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit okamžitě uživatelské účty uživatelů i bez udání důvodu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání se řídí právním řádem České republiky. 

8.5. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti aktivitám registrovaného uživatele, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči Provozovateli, je registrovaný uživatel povinen nahradit Provozovateli veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní jednání a případné vypořádání takových nároků.

8.6. Registrovaný uživatel je povinen nahradit Provozovateli náklady spojené s úkony vyvolanými porušením těchto podmínek registrovaným uživatelem (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení jednání registrovaného uživatele).

8.7. Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Web a vytvořených databází je zakázáno.

Registrovaný uživatel může kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet. Registrace je pak ukončena doručením informace o odhlášení registrovaného uživatele Provozovateli.

8.8. Provozovatel není zodpovědný za ochranu obsahu, který na Web registrovaní uživatelé nahrávají. Provozovatel není zodpovědný ani za akce, obsah, informace nebo data poskytovaná třetími stranami. Souhlasem s těmito podmínkami se registrovaný uživatel vzdává možnosti vyžadovat takovouto zodpovědnost po Provozovateli jakoukoliv soudní či jinou cestou. 

8.9. Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání mohou být kdykoli změněny. Provozovatel tuto změnu oznámí zveřejněním na Webu a to 2 (dva) měsíce před její účinností. Pokud by registrovaný uživatel se změnou těchto podmínek nesouhlasil, je oprávněn svůj uživatelský účet před účinností změny zrušit.   

8.10. Aktuální verze těchto všeobecných obchodních podmínek užívání je volně umístěná  na Webu. Každý registrovaný uživatel je sám odpovědný za sledování změn těchto podmínek, aniž by byl Provozovatel povinen jej na změny zvlášť upozorňovat.

8.11. Každý registrovaný uživatel registrací na Webu vyslovuje svůj souhlas respektovat tyto všeobecné obchodní podmínky užívání v jejich aktuálním znění.

8.12. Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webu a budou se vztahovat na registrované uživatele od okamžiku jejich zveřejnění. 

8.13. Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.